Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. išmanyti ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organų struktūrą, jų veiklos principus ir tikslus;

5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6. žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus.

 

 Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

2. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose bei įgaliojimų suteikimą valstybės pareigūnams dėl atstovavimo šių institucijų valdymo organuose, projektus;

3. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organuose nagrinėjamus klausimus, kaupti informaciją apie kitų šalių pozicijas bei rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais;

4. rengti informaciją ir pasisakymų projektus ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organų posėdžiuose nagrinėjamais klausimais, derinti su Užsienio reikalų ministerija bei kitomis suinteresuotomis ministerijomis;

5. esant pavedimui atstovauti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES ir tarptautinėse finansų institucijose; 7.6. ruošti pozicijų projektus ES Ekonomikos ir finansų (toliau – ECOFIN) tarybos posėdžiams ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklos klausimais;

7. kaupti informaciją apie valstybės turtą/įsipareigojimus, susijusius su naryste ES ir tarptautinėse finansų institucijose, koordinuoti šių įsipareigojimų vykdymą bei rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl įsipareigojimų, susijusių su naryste ES ir tarptautinėse finansų institucijose, vykdymo;

8. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklą bei rengti ir teikti pasiūlymus dėl šių organizacijų veiklos tobulinimo;

9. bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo ES ir tarptautinėse finansų institucijose klausimais;

10. rengti informaciją susitikimams su užsienio šalių diplomatais bei kitais pareigūnais, ES ir tarptautinių finansų institucijų atstovais;

11. koordinuoti informacijos pateikimą užsienio valstybių ambasadoms, institucijoms ir organizacijoms bei ES ir tarptautinėms finansų institucijoms ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

12. pagal kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose tikslingumo bei koordinuoti informacijos parengimą;

13. rengti informaciją visuomenei apie ministerijos veiklą tarptautinio bendradarbiavimo srityje bei apie Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

14. teikti išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. esant pavedimui atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.