Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius ir tarptautinį apmokestinimą;

3. būti susipažinęs su tarptautinės teisės šaltiniais, Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija ir pasauline praktika mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo srityje;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių principus;

5. išmanyti teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

6. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucijų veikla, darbo ir sprendimų priėmimo procedūromis, pagrindiniais Europos Bendrijų steigimo teisės aktais;

7. turėti darbo patirties mokesčių srityje;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat mokėti rinkti, vertinti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti pastabas ir pasiūlymus bei teikti išvadas lietuvių ir anglų kalbomis;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti teisės aktų, susijusių su šio pareigybės aprašymo III dalyje nurodyta specialia veiklos sritimi (toliau – speciali veiklos sritis), projektus;

2 rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ar įstaigų ir kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su specialia veiklos sritimi;

3 nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų Finansų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su specialia veiklos sritimi;

4. esant pavedimui atstovauti ministerijos poziciją dėl klausimų, susijusių su specialia veiklos sritimi, kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose;

5. atlikti Europos Sąjungos teisės aktų ar kitų dokumentų, susijusių su specialia veiklos sritimi, projektų analizę ir vertinimą, rengti Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos dokumentų šioje srityje projektų;

6. esant pavedimui dalyvauti Europos Sąjungos institucijų darbiniuose formatuose, svarstančiuose su specialia veiklos sritimi susijusius  klausimus;

7. rengti Lietuvos pozicijas dėl Europos Teisingumo Teismo svarstymui pateiktų bylų, susijusių su specialia veiklos sritimi;

8. analizuoti ir rengti dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. esant pavedimui dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

10. rengti pasiruošimo deryboms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių medžiagą, atlikti kitas rengimosi deryboms procedūras, dalyvauti derybose ir atlikti visus šių sutarčių įsigaliojimui būtinus veiksmus;

11. esant pavedimui analizuoti su specialia veiklos sritimi susijusį teisinį reglamentavimą, teikti ir rengti pasiūlymus dėl jo tobulinimo;

12. rengti informaciją (pažymas, apibendrinimus, analizes ir kt.) ir pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.