Pareigų aprašymas Spausdinti

Europos Sąjungos INVESTICIJŲ departamento

iŠTEKLIŲ VALDYMO skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos investicijų departamento Išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Europos Sąjungos investicijų departamento Išteklių valdymo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau vadinama – 2014–2020 m. veiksmų programa) administravimui reikalingus finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius.  

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – 2014–2020 m. veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ lėšų administravimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos fondų lėšų administravimą;

6.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo institucine sistema bei techninės paramos administravimo sistema Lietuvoje; 

6.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;  

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer MS Office programine įranga;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. administruoti Finansų ministerijos įgyvendinamą iš 2014–2020 m. veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ finansuojamą techninės paramos projektą (toliau vadinama – projektas):

7.1.1. planuoti projektui įgyvendinti reikalingas lėšas Finansų ministerijos atitinkamų metų biudžete;

7.1.2. atlikti projekto išankstinę ir paskesnę išlaidų tinkamumo finansuoti kontrolę;

7.1.3. koordinuoti Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijų sąsajų su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimu apskaičiavimą ir keitimą;

7.1.4. teikti duomenis apie projektą per Duomenų mainų svetainę (DMS);

7.1.5. rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius projekto priežiūrą, valdymą ir kontrolę;

7.1.6. atlikti projekto viešuosius pirkimus;

7.1.7. atlikti kitas projekto administravimo veiklas.

7.2. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis institucijomis, ministerijos administracijos padaliniais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.3. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su šios pareigybės veiklos sritimi, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.4. pagal kompetenciją rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7.5. pagal kompetenciją užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

7.6. organizuoti skyriaus bylų archyvo tvarkymą;

7.7. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.    

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)