Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ir kompiuterių mokslų krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos arba elektronikos ir elektros inžinerijos išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą;

3. turėti darbo patirties informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir darbo vietų su Windows10 operacine sistema administravimo ir priežiūros srityje;

4. išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal kompetenciją spręsti informacinių technologijų infrastruktūros projektavimo, derinimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo klausimus, skirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimui;

2. dalyvauti vykdant informacinių technologijų infrastruktūros projektus, skirtus Europos Sąjungos  struktūrinės paramos administravimui;

3. administruoti serverius, skirtus departamentų ir skyrių, administruojančių Europos Sąjungos  struktūrinę paramą darbui;

4. aptarnauti ministerijos administracijos padalinių, administruojančių Europos Sąjungos struktūrinę paramą, kompiuterines darbo vietas, vertinti kompiuterinės technikos poreikius, prižiūrėti periferinius įrenginius, konsultuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos vartotojus;

5. testuoti ir diegti kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu;

6. užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimui skirtų informacinių technologijų suderinamumą ministerijos tinkle;

7. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.