Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą ir kompetenciją;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine ir teisine sistemomis;

5. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), gebėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti departamento bei savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. paskirstyti darbus tarp departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių vedėjų, o jų nesant - departamento valstybės tarnautojų taip, kad būtų įgyvendinti departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos departamento funkcijos;

2. rengti pačiam ir (arba) apibendrinti kitų departamento darbuotojų parengtas pastabas bei pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių projektų, jų nuostatų atitikties galiojantiems teisės aktams įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;

3. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų, sutarčių projektais;

4. esant pavedimui atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;

5. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose, įvairiuose pasitarimuose, teisės aktų, sutarčių projektų svarstymuose;

6. duoti departamento darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus, kad būtų užtikrintas Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro, ministerijos kanclerio pavedimų vykdymas laiku ir kokybiškai;

7. kontroliuoti, kad laiku būtų pateikti atsakymai į pagal pavedimą departamente gautus valstybės bei savivaldybės institucijų ir įstaigų, įmonių, gyventojų raštus, atsižvelgiant į ministerijos kompetenciją;

8. atlikti departamento vadovui priskirtus veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr.728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“;

9. supažindinti priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento kanceliarinius reikalus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr.1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

10. atlikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių vedėjų vertinimu;

11. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus departamento kompetencijos ribose.