Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, Partnerystės sutartimi ir veiksmų programomis;

4. būti susipažinęs su 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

5. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti  ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. prižiūrėti  2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ES fondų ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų (toliau kartu – ES struktūriniai fondai) lėšų panaudojimo spartą ir teikti pasiūlymus dėl priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos, kaip nustatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 93 straipsnyje ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 136 straipsnyje, taip pat pasiūlymus dėl atitinkamų veiksmų programų finansinių planų pakeitimų;

2. rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie projektų atrankos ir įgyvendinimo trukmę ir vėlavimą, teikti pasiūlymus dėl šiuos procesus reglamentuojančių teisės aktų keitimo ir šių procesų paspartinimo bei dalyvauti rengiant atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus;

3. rengti ES fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 (Žin., 2009, Nr. 22-852; 2009, Nr. 158-7193), pakeitimus, organizuoti jo detalizavimo planų sudarymą ir keitimą, atlikti šių planų vykdymo stebėseną;

4. rengti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymo ir jo pakeitimų projektus bei ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano ir jo pakeitimų projektus, organizuoti kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir sutarčių su finansiniais tarpininkais sudarymo planų bei ketvirtinių priemonių įgyvendinimo planų sudarymą ir keitimą bei atlikti šių planų vykdymo stebėseną;

5. organizuoti ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų poreikio veiksmų programų  prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti valstybės biudžete planavimą;

6. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemio ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio funkcines galimybes;

7. pagal kompetenciją dalyvauti vykdant nuolatinę vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis ir 2007–2013 m. atsakomybės taisyklėmis pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus; dalyvauti sudarant šiuos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;

8. pagal kompetenciją rengti teisės aktų, jų pakeitimų, detalizavimo dokumentų ir metodinių nurodymų projektus bei paaiškinimus dėl jų taikymo;

9. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemų aprašymus;

10. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos darbo procedūrų vadovus;

11. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

12. bendradarbiauti su kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais, pagal kompetenciją sprendžiant veiksmų programų įgyvendinimo klausimus;

13. rengti informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais;

14. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.