Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, ES institucijų struktūrą, jų veiklą, teisės aktų leidybos procesą ir sprendimų priėmimo tvarką;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES reikalų koordinavimą;

4. būti susipažinęs su ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais finansų srityje;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo rekomendacijas ir taisykles;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie ministerijos atstovavimą ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose, teikti susijusią informaciją suinteresuotoms institucijoms;

2. rengti ir koordinuoti pozicijų parengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimams, ES Ekonomikos ir finansų tarybos (toliau – ECOFIN), Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) ir Tarybos darbo grupių, komitetų posėdžiams pagal Finansų ministerijos kompetencijos sritį;

3. analizuoti ECOFIN taryboje nagrinėjamus klausimus, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais, rengti informaciją ir pasisakymų projektus ECOFIN tarybos posėdžiams, derinti su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;

4. dalyvauti Nacionalinės reformų darbotvarkės rengime, koordinuoti informacijos parengimą bei teikti apibendrintą informaciją Ūkio ministerijai;

5. bendradarbiauti su ES institucijomis, ES šalių narių finansų ministerijomis, ES institucijų bei šalių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje su naryste ES susijusiais finansiniais ir kitais ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

6. dalyvauti organizuojant ES institucijų, užsienio šalių atstovų susitikimus su finansų ministru ir ministerijos vadovybe, organizuojant finansų ministro ir ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį;

7. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro ir vadovybės susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

8. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

9. kaupti ir analizuoti informaciją, susijusią su ES institucijomis, politikos aktualijomis;

10. esant pavedimui atstovauti Lietuvai ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių ir komitetų veikloje, ES institucijose bei Lietuvos tarpinstitucinėse darbo grupėse;

11. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.