Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančias ES biudžeto klausimus;

3. būti susipažinęs su ES nuosavų išteklių administravimo sistema Lietuvos Respublikoje bei su ES daugiametės finansinės programos kontekstu;

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. turėti duomenų sisteminimo, analizės ir modeliavimo įgūdžius;

7. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengiant ES pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių ataskaitas, koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų ministerijos struktūrinių padalinių veiklą;

2. rinkti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti informaciją, reikalingą ES pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių ataskaitoms parengti, ir teikti ES pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių ataskaitas Europos Komisijai;

3. skaičiuoti ES biudžeto pajamas ir teikti jų projekcijas, koordinuoti ir rengti susijusią medžiagą Europos Komisijos Nuosavų išteklių patariamojo komiteto posėdžiams ES nuosavų išteklių projekcijų ir pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių klausimais;

4. dalyvauti administruojant ES nuosavų išteklių programą ir organizuojant dokumentų, reikalingų ES nuosavų išteklių mokėjimams į ES biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais atlikti, rengimą;

5. ruošti pažymas, ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus bei atsakyti į pavedimus ir užklausas, susijusias su ES nuosavų išteklių projekcijomis ir pridėtinės vertės mokesčio nuosavais ištekliais;

6. įvertinti einamųjų ir ateinančių metų valstybės biudžeto išlaidų poreikį, susijusį su įmoka į ES biudžetą, ir apie tai informuoti atitinkamus ministerijos administracijos padalinius;

7 koordinuoti Europos Komisijos vykdomus ES nuosavų išteklių patikrinimus ir kontrolės vizitus;

8. organizuoti nuosavų išteklių mokėjimą į ES biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

9. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti ir rengti medžiagą ES Tarybos Biudžeto komiteto, kitų ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir ES Tarybų posėdžiams ES nuosavų išteklių ir ES biudžeto klausimais;

10. teikti pasiūlymus finansų ministrui ir finansų viceministrui pagal administravimo sritį Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo metinio ES biudžeto ir ES nuosavų išteklių klausimais;

11. pagal kompetenciją dalyvauti teikiant pastabas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Komisijoje ir ES Taryboje svarstomais klausimais, susijusiais su ES nuosavais ištekliais;

12. pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Komisijos ir ES Tarybos komitetuose ir darbo grupėse ES nuosavų išteklių klausimais;

13. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.