Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei teisinius darbo santykius;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo subjektų administracinių procedūrų organizavimą;

5. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas, administracinių procedūrų sprendimų ir teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6. turėti teisės aktų projektų rengimo arba teisinių (procesinių) dokumentų rengimo darbo patirties;

7. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų teisinę analizę ir teikti teisines išvadas; teikiant teisines išvadas gebėti remtis Lietuvos Respublikos teismų praktika bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama oficialia konstitucine doktrina;

8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieškos sistemomis;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti teisės aktų projektus ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos klausimais;

2. teikti teisines išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, projektų;

3. vertinti rengiamų teisės aktų projektų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos klausimais atitiktįEuropos Sąjungos teisės aktams ir teikti išvadas dėl šių teisės aktų projektų suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktais; 

4. teikti teisines išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais dėl skyriaus gautų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų organizacijų, fizinių asmenų paklausimų, skundų, prašymų;

5. spręsti administracinių procedūrų organizavimo klausimus;

6. rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų darbo santykių klausimais;

7. kaupti, sisteminti teismų praktiką administracinių procedūrų organizavimo ir darbo santykių klausimais, aktualiais skyriui pavestoms funkcijoms atlikti, ir teikti teisines išvadas;

8. kaupti, sisteminti kitų valstybių patirtį formuojant jų politiką statistikos, turto ir verslo vertinimo, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos, tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių valstybinės priežiūros srityse ir teikti išvadas dėl tarptautinės praktikos taikymo nacionalinėje teisėje;  

9. teikti skyriaus valstybės tarnautojams teisinę informaciją apie teisės aktų taikymą;

10. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

11. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, svarstant klausimus, susijusius su valstybės politikos skyriui priskirtose statistikos, turto ir verslo vertinimo, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos, tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių valstybinės priežiūros srityse formavimu;

12. atlikti skyriaus ar kitų asmenų siūlomų naujų iniciatyvų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, teisinio reguliavimo poveikio vertinimą ir teikti teisines išvadas;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.