Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), Partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (toliau – 2007–2013 m. veiksmų programa) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – 2014–2020 m. veiksmų programa) (toliau kartu – veiksmų programos);

4. būti susipažinęs su 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpių ES fondų lėšų administravimo sistema Lietuvoje;

5. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6. žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal kompetenciją atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2007–2013 m. veiksmų programos 1–4 prioritetų (išskyrus finansų inžinerijos priemones) ir 2014–2020 m. veiksmų programos 8 prioriteto 6 investicinio prioriteto (toliau kartu – veiksmų programų prioritetai) administravimu:

1.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant 2014–2020 m. veiksmų programos prioritetų priemonių įgyvendinimo planus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

1.2. administruoti veiksmų programų prioritetus, laikantis patikimo finansų valdymo principo;

1.3. analizuoti 2014–2020 m. veiksmų programos ES fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus imtis priemonių, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti 2014–2020 m. veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

1.4. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų lėšų kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS), pagal kompetenciją registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;

1.5. vadovaujantis rizikos analizės išvadomis vykdyti tarpinių institucijų funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę;

1.6. tikrinti įgyvendinančiųjų institucijų pateiktą informaciją apie nustatytus pažeidimus ir kartu su departamento atsakingu skyriumi rengti išvadas dėl šios informacijos teikimo Europos Komisijai ir audito institucijai, taikyti kovos su sukčiavimu priemones;

1.7. dalyvauti rengiant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo laikotarpiams užbaigti reikalingus dokumentus;

1.8. saugoti pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

2. departamente koordinuoti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių rengimą, keitimą, taip pat dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos veiksmus;

3. teikti metodinę pagalbą departamento darbuotojams, tarpinėms institucijoms dėl 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių taikymo, 2007–2013 m. veiksmų programos visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimo, 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos įgyvendinimo, bendrųjų projektų reikalavimų, projektų vertinimo ir atrankos, sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimo;

4. kartu su atsakingu departamento skyriumi sudaryti tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus ir vykdyti skyriui pavestų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo priežiūrą;

5. koordinuoti skyriaus valstybės tarnautojų veiksmus rengiant tvirtinančiajai institucijai informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su pripažintomis deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidomis;

6. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją;

7. dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos darbo procedūrų vadovą;

8. pagal kompetenciją parengtų teisės aktų projektus skelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pagal kompetenciją informaciją skelbti ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) ir ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lt) ir intraneto svetainėse;

9. rengti pasiūlymus dėl efektyvesnio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo įgyvendinant veiksmų programas ministrui, ministerijos kancleriui, finansų viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras), departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui;

10. rengti informaciją ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

11. nagrinėti kitų institucijų ar Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, rengti išvadas dėl šių teisės aktų projektų;

12. vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, viceministro, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.