Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis;

4. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo reikalavimais;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoti jų rengimą kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų veiklos ir priežiūros, valiutos keitimo, mokėjimų sistemų veikimo srityse;

 

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoti jų rengimą dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų veiklos ir priežiūros, valiutos keitimo, mokėjimų sistemų veikimo srityse;

3. pagal kompetenciją rengti ir teikti dokumentus (medžiagą) dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete;

4. dalyvauti ES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;

5. pagal kompetenciją rengti ir teikti dokumentus (medžiagą) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais klausimais;

6. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, rengti ir teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos administracijos padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus, rengti sprendimų projektus;

8. analizuoti kitų valstybių patirtį šiai pareigybei priskirtų veiklos sričių teisinio reglamentavimo srityje;

9. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje šiai pareigybei priskirtais klausimais ir prireikus rengti dokumentus šiais klausimais;   

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.