Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimosi politiką, valstybės skolos apskaitą bei jos valdymą;

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais;

4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. gebėti analizuoti finansinės atskaitomybės bei finansinių ataskaitų duomenis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo reikalavimais;  

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. registruoti su finansiniu turtu ir įsipareigojimais susijusias ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kitas apskaitos operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei finansinei atskaitomybei sudaryti;

2. koordinuoti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos duomenų registravimą valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemyje (toliau – VSPIVS) bei analizuoti, sisteminti ir tikrinti jų teisingumą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 17 ir 18-uosius VSAFAS ir patvirtintą apskaitos politiką;

3. atlikti suvestinių finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų duomenų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais iš VSPIVS perduodami į Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVIS) bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, analizę ir kontrolę;

4. teikti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos duomenis iš VSPIVS į FVIS bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

5. konsultuoti VSPIVS naudotojus finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos klausimais ir koordinuoti skyriaus veiklą finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos pagal VSAFAS reikalavimus srityje;

6. koordinuoti finansinio turto ir įsipareigojimų ataskaitų parengimą ir pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti, tikrinti duomenų pateiktose ataskaitose teisingumą;

7. dalyvauti užtikrinant skyriuje naudojamų automatizuotų apskaitos sistemų duomenų bazių atnaujinimą, informacijos jose teisingumą, teikti pasiūlymus dėl sistemų tobulinimo;

8. pasibaigus biudžetiniams metams dalyvauti atliekant finansinio turto ir įsipareigojimų likučių inventorizaciją;

9. pagal kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitą bei metodologiją, projektus ir dalyvauti derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;

10. esant pavedimui dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, atstovauti skyrių kitose valstybės institucijose, įstaigose bei organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.