Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą bei valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų finansavimą;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (Microsoft Dynamics NAV);

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. priimti mokėjimo paraiškas iš kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų (toliau – kuruojamos įstaigos), jas patikrinti ir pritarti (tenkinti) jų apmokėjimui pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

2. remiantis patvirtinta valstybės biudžeto išlaidų sąmata ir pateiktomis patvirtintomis mokėjimo paraiškomis bei naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) programinės įrangos banko modulį, parengti mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją kuruojamoms įstaigoms, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams ir teikti ją bankui, pasirašyti patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus;

3. teikti informaciją kuruojamoms įstaigoms apie įvykdytus mokėjimus;

4. priimti, patikrinti ir analizuoti kuruojamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

5. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

7.6. analizuoti kuruojamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

7. analizuoti kuruojamų įstaigų biudžetinių lėšų sąskaitose metų ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų priežastis pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius;

8. analizuoti kuruojamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus, taip pat pradelstų įsiskolinimų priežastis ir numatomus jų padengimo terminus;

9. analizuoti ir kontroliuoti išduodamas valstybės biudžeto lėšas pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ir rengti pasiūlymus dėl kuruojamų įstaigų finansavimo būklės;

10. dalyvauti rengiant taisykles valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, piniginių išteklių pervedimo klausimais;

11. registruoti VBAMS apskaitos duomenų bendrojo žurnalo operacijas ir kuruojamų įstaigų pateiktas sukauptas gautinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

12. atlikti gautų (koreguotų, įskaitytų, grąžintų) asignavimų vertinimus atsižvelgiant į VBAMS plėtrą taikant ją prie FVIS poreikių;

13. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslu.