Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą:

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (Navision Financials);

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. teikti siūlymus teisės aktuose nustatyta tvarka dėl asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo procedūrų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir valstybės iždo apskaitos procedūrų poreikio pagal Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVIS);

2. tvarkyti pagal kompetenciją biudžeto išlaidų klasifikatorių ir jų nustatymo informaciją VBAMS ir FVIS;

3. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

4. remiantis išanalizuotų valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rodikliais, dalyvauti rengiant informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo ir teikti siūlymus departamento vadovybei;

5. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų tesės aktų projektų ir dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus;

6. dalyvauti rengiant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išmokėjimo iš valstybės iždo taisykles;

7. teikti siūlymus teisės aktuose nustatyta tvarka ir dalyvauti rengiant taisykles valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo bei piniginių išteklių pervedimo klausimais;

8. rengti valstybės biudžeto vykdymo informaciją, taip pat rengti raštų projektus bei išvadas kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

9. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.