Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties ES programų administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų  planavimą ir panaudojimą;

4. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, Partnerystės sutartimi ir veiksmų programomis;

5. būti susipažinęs su 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

7. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti  ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. analizuoti veiksmų programų įgyvendinimo eigą, teikti pasiūlymus ir koordinuoti veiksmus dėl reikiamos 2007–2013 metų ES fondų lėšų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartos, veiksmų programose nustatytų kiekybinių tikslų pasiekimo užtikrinimo bei atsiskaitymo už veiksmų programų įgyvendinimo rezultatus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;

2. organizuoti ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemio (toliau – SFMIS2007) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau – SFMIS2014)  funkcinių galimybių plėtros įgyvendinimą, koordinuoti veiksmus dėl šių posistemių veikimo užtikrinimo;

3. organizuoti metodinės pagalbos teikimą tarpinėms institucijoms dėl 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo alternatyvų analizei, sąnaudų ir naudos analizei bei investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų, pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis, ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo bei investicijų tęstinumo reikalavimų taikymo;

4. pagal skyriaus kompetenciją organizuoti nuolatinę vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus bei organizuoti šių  planų sudarymą;

5. bendradarbiauti su kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais, pagal skyriaus kompetenciją sprendžiant veiksmų programų įgyvendinimo klausimus;

6. rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti  jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7. pagal skyriaus kompetenciją organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos (-ų) administravimą ir finansavimą, jų pakeitimų, detalizavimo dokumentų ir metodinių nurodymų bei paaiškinimus dėl jų taikymo rengimą;

8. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.