Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo ir profesinių pensijų sritis;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos draudimo ir profesinių pensijų srityse;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes, taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoti šių projektų rengimą draudimo, profesinių pensijų, finansinių technologijų ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro veiklos reglamentavimo srityse;

2. teikti pasiūlymus ir rengti teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių draudimo ir profesinių pensijų veiklą, perkėlimo į nacionalinę teisę;

3. pagal skyriaus kompetenciją analizuoti Europos Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Draudimo darbo grupėje, Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komitete, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje ir kitose darbo grupėse nagrinėjamus klausimus, rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais ir atstovauti Lietuvos Respublikai;

4. nagrinėti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su draudimo ir profesinių pensijų veikla, ir teikti išvadas dėl poreikio Lietuvos Respublikai įstoti į bylą;

5. rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narių atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų tvarkos ir dydžių, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos, nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių;

6. dalyvauti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narių visuotiniame susirinkime patariamojo balso teise;

7. koordinuoti darbo grupės Finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti veiklą;

8. analizuoti informaciją apie draudimo ir profesinių pensijų rinkos funkcionavimą, draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro veiklą, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro metinę finansinę atskaitomybę ir prireikus teikti pasiūlymus;

9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su draudimo ir profesinių pensijų veikla, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

10. pagal savo kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.