Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

3 būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Tarptautiniais apskaitos standartais;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

5. turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos srityje;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą;

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti valstybės išteklių fondų –Garantinio, Rezervinio (stabilizavimo) lėšų sąskaitos apskaitą;

2. tvarkyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą:

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtų Lietuvos 2004−2006 metų bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti – Sanglaudos fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

2. kitų Europos Sąjungos paramos priemonių – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) plėtros projektų, Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E), Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonės (EITP), Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu (ISEC) programos, techninės pagalbos, skirtos nustatyti cigarečių ir tabako gaminių neteisėtą gabenimą, programos „Hercule II“ bei kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

3. teisės aktuose nustatyta tvarka rengti ir teikti priskirtų valstybės išteklių fondų lėšų informaciją valstybės išteklių fondų valdytojams, atsakyti už jų teisingumą;

4. tvarkyti priskirtų Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumų apskaitą Finansų valdymo informacinėje sistemoje (FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), užtikrinti priskirtų paramos priemonių duomenų teisingumą ir teikti su tuo susijusią informaciją;

5. rengti suvestinę informaciją, registrus ir ataskaitas apie skyriuje tvarkomas Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių finansavimo sumas, atlikti duomenų patikimumo kontrolę FVIS ir pateikti Apskaitos ir atskaitomybės skyriui suvestinę informaciją, registrus ir ataskaitas, reikalingus valstybės iždo, kaip išteklių fondo, tarpinėms ir metinėms finansinėms ataskaitos  parengti;

6. kaupti duomenis ir rengti suvestinę informaciją apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos pajamas, įplaukas ir išlaidas ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikti apie tai informaciją;

7. teikti informaciją departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriui, reikalingą kasdienei preliminarių duomenų apie į valstybės biudžetą pervestas įmokas ataskaitai parengti, piniginių išteklių apskaitai tvarkyti ir valstybės biudžeto atskaitomybei rengti;

9. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas;

10. tvarkyti Rezervinio (stabilizavimo) fondo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,

11. sudaryti Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbti juos ministerijos interneto svetainėje;

12. kaupti duomenis ir rengti Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitas ir skelbti jas ministerijos interneto svetainėje;

13. rengti ir teikti Rezervinio (stabilizavimo) fondo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

14. tvarkyti priskirtų valstybės išteklių fondų duomenis VSPIVS ir atlikti duomenų patikimumo kontrolę;

15. rengti mokėjimo pavedimus dėl Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitų FVIS ir atsakyti už jų teisingumą;

16. ruošti ir teikti kredito įstaigoms mokėjimo pavedimus dėl priskirtų valstybės išteklių fondų lėšų išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakyti už jų teisingumą;

17. dalyvauti rengiant ir teikiant duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendram valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkiniui parengti;

18. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus, išvadas ir pasiūlymus bei dalyvauti rengiant ir derinant kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;

19. dalyvauti rengiant ir diegiant informacinių technologijų sistemas, skirtas valstybės išteklių fondų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių apskaitai tvarkyti;

20. teikti duomenis ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei suinteresuotiems asmenims apie priskirtų valstybės išteklių fondų ir Europos Sąjungos  ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pajamas, šių lėšų panaudojimą bei rengti informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;

21. dalyvauti priskirtų tvarkyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų teikimo užbaigimo procesuose;

22. rengti kartu su ministerijos Nacionalinio fondo, Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo ir Biudžeto departamentais bei departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriumi priskirtų tvarkyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų gavimo iš Europos Komisijos ir jų išmokėjimo projektų vykdytojams taisykles;

23. dalyvauti rengiant ir tobulinant priskirtų valstybės išteklių fondų ir Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

24. pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

25. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui i archyvą saugoti;

26. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.