Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų (valstybės) finansų srityje;

3. būti susipažinęs su ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ES biudžeto klausimus, tai pat su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ES reikalų koordinavimą;

4. būti susipažinęs su makroekonomikos, mikroekonomikos bei ekonominės analizės metodais;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti anglų ir/arba prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. koordinuoti medžiagos ES Tarybos Biudžeto komiteto, kitų Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos posėdžiams ES daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir biudžeto klausimais rengimą;

2. pagal kompetenciją prisidėti rengiant medžiagą Europos Vadovų Tarybos susitikimams;

3. dalyvauti rengiant Lietuvos poziciją ES daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir biudžeto klausimais;

4. koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų ministerijos struktūrinių padalinių, atsakingų už ES nuosavų išteklių sistemą, veiklą, susijusią su ES nuosavų išteklių prognozavimu, apskaičiavimu, mokėjimu ir kontrole;

5. koordinuoti medžiagos Europos Komisijos Nuosavų išteklių patariamojo komiteto posėdžiams rengimą;

6. koordinuoti ES nuosavų išteklių srities ataskaitų, suvestinių ir aprašymų rengimą ir užtikrinti jų pateikimą Europos Komisijai;

7. analizuoti ES teisės aktus ES biudžeto ir nuosavų išteklių srityje ir teikti pasiūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę;

8. ruošti pažymas, ataskaitas, išvadas bei atsakyti į pavedimus ir užklausas, susijusias su pavesta darbine veikla;

9. nagrinėti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su pavestais klausimais;

10. pagal skyriaus kompetenciją ruošti ir teikti ministerijos vadovybei informaciją apie ES biudžetą, nuosavus išteklius ir daugiametę finansinę programą;

11. ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose;

12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ES institucijų rengiamose darbo grupėse bei komitetuose skyriaus kompetencijos klausimais;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.