Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą ir valdymą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą bei valstybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

4. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį viešųjų finansų srityje;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

2. paskirstyti užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoti jų atlikimą, koordinuoti skyriaus darbą su kitais departamento skyriais bei kitais ministerijos administracijos padaliniais;

3. teikti informaciją departamento ir ministerijos vadovybei apie valstybės piniginių išteklių prognozes, valstybės skolinimosi poreikį ir finansavimo šaltinius, valstybės skolos rizikų valdymą ir limitų laikymąsi bei valstybės skolos rodiklių prognozes;

4. teikti pasiūlymus dėl valstybės piniginių išteklių valdymo bei skolinimosi politikos formavimo ir įgyvendinimo;

5. dalyvauti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą bei skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

6. sekti ir analizuoti padėtį Lietuvos bei užsienio šalių ekonomikoje bei finansinėse rinkose;

7. pagal skyriaus kompetenciją palaikyti oficialius santykius su tarptautinėmis finansinėmis organizacijomis, užsienio investuotojais bei tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis;

8. pagal skyriaus kompetenciją rengti ir/ar dalyvauti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą ir skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų projektus;

9. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu pagal nustatytą kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;