Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos reikalų nagrinėjimo ir koordinavimo sritis;

4.būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais finansų srityje;

5. gebėti atlikti teisės aktų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

1. organizuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir kontroliuoti užduočių įvykdymą;

2. inicijuoti darbus, susijusius su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje finansų srityje;

3. rengti teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl ES reikalų koordinavimo;

4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti Finansų ministeriją darbo grupėse, susijusiose su Europos Sąjungos reikalais, dalyvauti susitikimuose su Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos šalių narių atstovais;

5 koordinuoti informacijos pateikimą Finansų ministerijos kompetencijos srityje Nacionalinei reformų programai;

6. rengti dokumentus, susijusius su Finansų ministerijos kompetencija rengiantis pilnateisei narystei Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministeriją tarpinstitucinėse darbo grupėse ir ES institucijose;

7. analizuoti Ekonomikos ir finansų (toliau – ECOFIN) taryboje nagrinėjamus klausimus, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais, rengti informaciją ir pasisakymų projektus ECOFIN tarybos posėdžiams;

8. dalyvauti koordinuojant pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES Finansų ministerijai tenkančiose srityse, analizuoti ministerijos administracinių padalinių poreikius, teikti pasiūlymų dėl ministerijos pasirengimo pirmininkavimui projektus, atstovauti tarpinstitucinėse darbo grupėse pasirengimo pirmininkavimui klausimais;

9 dalyvauti koordinuojant informacijos parengimą dėl ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo finansų srityje;

10. bendradarbiauti su ES institucijomis, ES šalių narių finansų ministerijomis, ES institucijų bei šalių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje su naryste ES susijusiais finansiniais ir kitais Finansų ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

11. dalyvauti organizuojant ES institucijų, užsienio šalių atstovų susitikimus su finansų ministru ir ministerijos vadovybe, organizuojant finansų ministro ir ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį;

12. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro ir vadovybės susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

13. teikti išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, konsultuoti Europos Sąjungos politikos klausimais;

14. atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. vykdyti Prezidento, Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.