Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą bei valstybės piniginių fondų valdymą;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo reikalavimais;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rengti pastabas ir pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir nuolat atnaujinti detalias valstybės biudžeto išlaidų prognozes ir Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės finansinės paramos projektų įgyvendinimui skirtų išmokėjimų ir įplaukų srautų prognozes;

2. analizuoti faktinius valstybės biudžeto išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos srautus, lyginti juos su prognozėmis ir tobulinti prognozavimo metodikas;

3. palaikyti pastovius ryšius su asignavimų valdytojais, tikslinant valstybės biudžeto išlaidų prognozes, ir konsultuoti asignavimų poreikio prognozių teikimo, prognozių nuokrypių skaičiavimo metodikos ir kitais techniniais klausimais;

4 analizuoti asignavimų poreikio prognozes, gaunamas per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą;

5. analizuoti prognozinę informaciją, gaunamą iš ministerijų ir kitų institucijų, vykdančių Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų įgyvendinimą;

6. teikti siūlymus dėl priemonių taikymo asignavimų valdytojams, kurie nesilaiko nustatyto prognozių tikslumo kriterijaus;

7. dalyvauti rengiant ir diegiant valstybės piniginių išteklių srautų valdymo ir prognozavimo kompiuterines programas;

8. rengti departamento vadovybei operatyvinę informaciją apie  valstybės biudžeto išlaidas ir Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės finansinės paramos projektų įgyvendinimui skirtų išmokėjimų ir įplaukų srautus;

9 nustatyta tvarka teikti informaciją LR institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems jos vartotojams pagal skyriaus kompetenciją;

10. rengti ar prisidėti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą bei jų prognozavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

11. analizuoti naujausią literatūrą, nagrinėti ir tinkamai pritaikyti kitų šalių patirtį;

12. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.