Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje;

3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sugebėti organizuoti, planuoti bei kontroliuoti skyriaus darbą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7. sugebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu.

 

Valstybės tarnautojas vykdo skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas:

1. dalyvauja rengiant Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos sąmatas;

2. rengia Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas programos sąmatų įvykdymo ataskaitas, kurios įjungiamos į bendrą Finansų ministerijos atskaitomybę;

3. dalyvauja rengiant raštų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4. paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų atlikimą, koordinuoja skyriaus darbą su kitais Ekonomikos departamento skyriais bei kitais ministerijos struktūriniais padaliniais;

5. teikia departamento vadovybei informaciją apie skyriaus darbuotojų tarnybinius nusižengimus bei pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo;

6. vykdo kitus Ekonomikos departamento vadovybės pavedimus. Susipažinau: