Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

4 išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

5. mokėti anglų kalbą pradedančiojo  vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-198 (kartu su 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-051);

2. vykdyti priskirtų lėšų mokėjimus naudojantis elektroninės bankininkystės programa;

3. rengti priskirtų lėšų mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

4. traukti į apskaitą priskirtas lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas;

5. teikti priskirtų lėšų buhalterinės apskaitos duomenis, kurie reikalingi ministerijos finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti;

6. rengti priskirtų lėšų sąmatų įvykdymo ataskaitas, kurios įtraukiamos į bendrą ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį;

7. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

8. bendradarbiauti su Lietuvos banko tarnautojais, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei ministerijos administracijos padalinių tarnautojais (darbuotojais) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pareiškimų ir skundų, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.