Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimus, taip pat Europos Sąjungos reikalų nagrinėjimo ir koordinavimo sritis;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais finansų srityje;

4. gebėti analizuoti teisės aktus, teikti išvadas bei pasiūlymus;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

1. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie Finansų ministerijos atstovavimą ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose, ir teikti susijusią informaciją suinteresuotoms institucijoms;

2. rengti ir koordinuoti pozicijų parengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimams, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER), ES Ekonomikos ir finansų tarybos (toliau – ECOFIN) ir Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiams pagal Finansų ministerijos kompetencijos sritį;

3. analizuoti ECOFIN taryboje nagrinėjamus klausimus, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais, rengti informaciją ir pasisakymų projektus ECOFIN tarybos posėdžiams, derinti su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;

4. dalyvauti koordinuojant pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES Finansų ministerijai tenkančiose srityse: analizuoti ir apibendrinti ministerijos administracinių padalinių poreikius, teikti pasiūlymus dėl ministerijos pasirengimo pirmininkavimui, atstovauti tarpinstitucinėse darbo grupėse pasirengimo pirmininkavimui klausimais;

5. bendradarbiauti su ES institucijomis, ES šalių narių finansų ministerijomis, ES institucijų bei šalių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje su naryste ES susijusiais finansiniais ir kirtais Finansų ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

6. dalyvauti organizuojant ES institucijų, užsienio šalių atstovų susitikimus su Finansų ministru ir ministerijos vadovybe, organizuojant finansų ministro ir ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį;

7. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro ir vadovybės susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

8. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

9. kaupti ir analizuoti informaciją, susijusią su ES institucijomis, politikos aktualijomis;

10. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti Lietuvai ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių ir komitetų veikloje, ES institucijose bei Lietuvos tarpinstitucinėse darbo grupėse;

11. konsultuoti Finansų ministerijos valstybės tarnautojus Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių klausimais;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.