Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (toliau – departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti departamento veiklą, formuojant nuoseklią informacinių technologijų naudojimo bei duomenų saugumo ministerijoje politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – informacinių technologijų – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, duomenų saugą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo arba duomenų saugos valdymo srityse bei ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties;

6.4. turėti projektų valdymo arba informacinių technologijų paslaugų valdymo žinių, būti susipažinęs su informacinių technologijų saugos valdymo principais;

6.5. gebėti motyvuoti darbuotojus, formuodamas į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai ar departamentui svarbių sprendimų priėmimą;

6.6. gebėti organizuoti veiklą – paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

6.7. gebėti pasirinkti bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą; gebėti aiškiai reikšti mintis, perteikti informaciją, išklausyti ir suprasti kitus;

6.8. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. analizuoti, vertinti ir tobulinti departamento veiklą, teikti siūlymus departamento veiklos efektyvumo didinimui;

7.2. įkvėpti ir motyvuoti departamento komandą, pabrėžti departamento veiklos prasmę ir svarbą ministerijos misijos, vizijos ir vertybių kontekste;

7.3. nagrinėti pavedimus ir paskirstyti darbus departamento direktoriaus pavaduotojui, skyrių vedėjams ir kitiems departamento valstybės tarnautojams, taip pat užtikrinti ir pavesti pavaduotojui ir skyrių vedėjams užtikrinti atliekamų darbų kokybę;

7.4. dalyvauti ruošiant ir įgyvendinant ministerijos informacinių technologijų strategiją, duomenų saugos politiką, darbo procedūrų vadovus, nustatant veiklos rodiklius;

7.5. formuoti nuoseklią informacinių technologijų naudojimo bei duomenų saugumo ministerijoje politiką ir organizuoti jos įgyvendinimą;

7.6. organizuoti ir koordinuoti ministerijos informacinių technologijų ir sistemų projektavimo, diegimo, sąveikos ir plėtros darbus;

7.7. organizuoti ir koordinuoti šiuolaikinių informacinių ir duomenų perdavimo technologijų diegimą ir naudojimą ministerijoje;

7.8. įgyvendinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nuostatas bei plėtoti ministerijos informacinę infrastruktūrą;

7.9. nagrinėti teisės aktus bei jų projektus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kūrimą, duomenų saugą, atlikti jų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

7.10. esant pavedimui atstovauti ministerijai departamento kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose ir žinybose, darbo grupėse ar komisijose;

7.11. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)