Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą bei valstybės finansinių išteklių valdymą;

3. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis ir dokumentų rengimo rekomendacijomis;

4. turėti darbo patirties informacinių technologijų analizės ir informacinių sistemų projektavimo, diegimo, administravimo, saugumo, jų sąveikos srityse;

5. turėti ERP sistemų diegimo patirtį (Navision Financials, SAP), taip pat darbo su Oracle RDBMS ir Navision Financials sistema patirties;

6. turėti informacinių technologijų panaudojimo valstybės finansinių išteklių valdymui patirties;

7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A 1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir koordinuoti departamento darbą bei užtikrinti pavestų funkcijų vykdymą bei darbo drausmę;

2 atsakyti už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, darbų organizavimą, už ministro, ministerijos kanclerio, viceministrų pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;

3. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai departamento kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose ir žinybose;

4. ruošti ir teikti vadovybei ministerijos informacinių technologijų strategiją;

5. dalyvauti formuojant nuoseklią informacinių technologijų naudojimo bei duomenų saugumo ministerijoje politiką ir organizuoti jos įgyvendinimą;

6. dalyvauti koordinuojant ministerijos informacinių sistemų projektavimo, diegimo, sąveikos ir plėtros darbus, bei kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

7. dalyvauti koordinuojant šiuolaikinių informacinių ir duomenų perdavimo technologijų diegimą ir naudojimą ministerijoje;

8. padėti įgyvendinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nuostatas bei plėtoti ministerijos informacinę infrastruktūrą;

9. dalyvauti planuojant naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų įdiegimą ir palaikymą ministerijoje;

10. dalyvauti pagal kompetenciją įvairių komitetų ir komisijų darbe;

11. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kūrimą, atlikti jų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

12. rengti pagal kompetenciją ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

13. prisidėti pagal kompetenciją prie teisės aktų, raštų projektų rengimo;

14. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos kanclerio pavedimus savo kompetencijos ribose.