Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, biudžeto lėšų naudojimą, šių procesų apskaitą;

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);

4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir/ar buhalterinės apskaitos srityje;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ar pasiūlymus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, taip pat su informacinėmis apskaitos programomis Oracle EBS ir Navision Financial sistemose;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių įplaukų ir išmokėjimų apskaitos procesą;

2. organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti teisingą ir savalaikį informacijos apie valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) pajamų ir išlaidų planų vykdymą teikimą vidaus ir išorės vartotojams;

3. pagal skyriaus kompetenciją organizuoti ir užtikrinti teisingą Valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

4. organizuoti valstybės biudžeto pajamų pagal rūšis ir išlaidų pagal asignavimų valdytojus savalaikį ataskaitų gavimą, kontroliuoti jų atitikimą apskaitos duomenims;

5. organizuoti ir kontroliuoti teisingą ir savalaikį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo metinių ir biudžetinių metų, tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) ataskaitų rinkinių parengimą;

6. organizuoti ir kontroliuoti teisingą ir savalaikį tarpinių ir metinio valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;

7. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

8. teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir derinti teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

9. rengti pastabas ir teikti pasiūlymus Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVIS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų formavimo;

10. atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.