Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito ar viešųjų juridinių asmenų veiklos ir finansų tikrinimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei įstaigų ir organizacijų ūkinę finansinę veiklą;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, taip pat su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais, strateginio planavimo metodika bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei rekomendacijas;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

7. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tikrinti ir vertinti ministerijos ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – ministerijai pavaldžios institucijos) veiklą, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, taip pat teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl audituotos jų veiklos, vidaus kontrolės būklės, galimos arba nustatytos veiklos rizikos;

2. tikrinti ir vertinti Finansų ministerijai priskirtų administruoti Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų valdymą, administravimą ir panaudojimą;

3. tikrinti ir vertinti, ar pakankama ir veiksminga ministerijos, jos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma atsakingai, laikantis įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą patikima ir išsami, ar tinkama turto apskaita ir apsauga, ar lėšos tinkamai panaudojamos investicijoms, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

4. tikrinti ir vertinti informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą bei informacinių sistemų projektus;

5. tikrinti ir vertinti, ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojai savo veiklą organizuoja ir vykdo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimus;

6. tikrinti ir vertinti, ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojai vykdo padalinio/institucijos nuostatuose, pareigybių aprašymuose nustatytus tikslus ir uždavinius, ar optimali tikrinamo objekto organizacinė struktūra ir personalo sudėtis;

7. rengti teisingas ir pagrįstas vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei pažangos stebėjimo ataskaitas ir jas teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui bei audituotų ministerijos administracijos padalinių arba ministerijos pavaldžių institucijų vadovams, patarti, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti veiklą ir vidaus kontrolę;

8. rengti vidaus audito programas ir kitus darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito galutinį rezultatą, teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui siūlymus dėl vidaus audito atlikimo tobulinimo, efektyvumo didinimo;

9. atstovauti Vidaus audito skyriaus vedėjo pavedimu šiam skyriui kitose institucijose vidaus audito klausimais, susijusiais su Finansų ministerijos bei ministerijai pavaldžių institucijų vidaus auditais ir apie rezultatus informuoti Vidaus audito skyriaus vedėją;

10. atlikti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

11. tvarkyti Finansų ministerijos intraneto svetainėje Vidaus audito skyriaus skelbiamą informaciją;

12. tvarkyti Vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitą ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti skyriaus dokumentaciją, sudaryti bylų nomenklatūrą ir nustatytu laiku ją perduoti į ministerijos archyvą;

14. atlikti kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.