Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansų planavimą bei valdymą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;

3. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje, taip pat turėti darbo patirties viešųjų kampanijų organizavimo ir įgyvendinimo srityse;

4. turėti bendravimo įgūdžių su viešosios informacijos vartotojais, išmanyti viešųjų ryšių darbo specifiką;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. žinoti teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat turėti darbo patirties su turinio valdymo sistemomis, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti ir planuoti skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti, plėtoti ir įgyvendinti ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas, formuojant objektyvų ministerijos įvaizdį visuomenėje;

2. palaikyti nuolatinį ryšį su kitų valstybės institucijų bei ministerijai pavaldžių įstaigų visuomenės informavimo padaliniais, vykdant svarbias viešinimo kampanijas;

3. užtikrinti nuolatinius ministerijos ryšius su visuomene;

4. užtikrinti informacijos sklaidą apie ministerijos veiklą ir vykdomą politiką, dalyvauti organizuojant ministerijos spaudos konferencijas bei kitus renginius, susijusius su bendravimu su visuomene bei visuomenės informavimo priemonėmis;

5. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kurti ir palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Lietuvos finansų sistemą;

6. pagal skyriaus kompetenciją rengti atsakymus į žiniasklaidos ir visuomenės atstovų paklausimus;

7. užtikrinti, kad išplatinti pranešimai ir kita informacija apie ministerijos veiklą visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei atitiktų oficialią ministerijos poziciją;

8. sudaryti sąlygas ministerijos vadovybei ir kitiems ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) dalyvauti visuomenės informavimo priemonėse, pristatant ministerijos politiką ir veiklą;

9. pristatyti visuomenei svarbiausius ministerijos parengtus teisės aktų projektus;

10. organizuoti bei įgyvendinti ministerijos vidinę komunikaciją;

11. stebėti, analizuoti bei rinkti viešąją informaciją: publikacijas spaudoje ir internete, televizijų bei radijo laidų pranešimus, susijusius su ministerija, jos vykdoma veikla bei politika;

12. Koordinuoti informaciją ir komunikaciją apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

13. vykdyti kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, tačiau su skyriaus funkcijomis susijusius, vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.