Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito ir/ar vidaus audito srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei įstaigų, įmonių ir organizacijų ūkinę finansinę veiklą;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, taip pat su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais, strateginio planavimo metodika bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;

5. būti susipažinęs su vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis;

6. būti išlaikius kvalifikacinį vidaus auditoriaus egzaminą ir turėti vidaus auditoriaus atestatą;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas;

8. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

Valstybės tarnautojas privalo atlikti šias funkcijas:

1. tikrinti ir vertinti ministerijos ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – ministerijai pavaldžios institucijos) veiklą, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų – ministerijos ir ministerijai pavaldžių institucijų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, atlikti Finansų ministerijai priskirtų administruoti Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų valdymo, administravimo ir panaudojimo patikrinimus, taip pat teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl audituotos jų veiklos, vidaus kontrolės būklės, galimos arba nustatytos veiklos rizikos;

2. tikrinti ir vertinti, ar pakankama ir veiksminga ministerijos, jos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma atsakingai, laikantis įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą patikima ir išsami, ar tinkama turto apskaita ir apsauga, ar tinkamai lėšos panaudojamos investicijoms, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

3. tikrinti ir vertinti materialinių ir finansinių išteklių Finansų ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai pavaldžiose institucijose naudojimo ekonomiškumą, našumą ir efektyvumą;

4. tikrinti ir vertinti ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojai savo veiklą organizuoja ir vykdo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimus;

5. tikrinti ir vertinti ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojai vykdo padalinio/institucijos nuostatuose, pareigybių aprašymuose nustatytus tikslus ir uždavinius, ar optimali tikrinamo objekto organizacinė struktūra ir personalo sudėtis;

6. rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei pažangos stebėjimo ataskaitas ir jas teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui ir audituotų ministerijos administracijos padalinių arba ministerijos pavaldžių institucijų vadovams, patarti, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti vidaus kontrolę;

7. rengti vidaus audito programas ir kitus darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito galutinį rezultatą, teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui siūlymus dėl vidaus audito atlikimo tobulinimo, efektyvumo didinimo;

8. atstovauti Vidaus audito skyriaus vedėjo pavedimu šiam skyriui kitose institucijose vidaus audito klausimais, susijusiais su Finansų ministerijos bei ministerijai pavaldžių institucijų vidaus auditais ir apie rezultatus informuoti Vidaus audito skyriaus vedėją;

9. atlikti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.