Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų naudojimą ir valdymą;

5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos fondų administravimo institucine sistema Lietuvoje, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategija ir informavimą bei komunikaciją apie ES fondus reglamentuojančiais teisės aktais;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

8. būti susipažinęs su programų ir projektų valdymu;

9. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;

2. įgyvendina ministerijos vidaus ir išorės komunikacijos projektus;

3. informuoja žiniasklaidą, visuomenę apie ministerijos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus, susitikimus, renginius, pateikia kitą su ministerijos veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;

4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos Lietuvai viešinimo ir informavimo strategijas ir (arba) planus, prižiūri kitų su šių paramos programų administravimu susijusių institucijų informavimo ir viešinimo veiksmus; 7.5. įgyvendina EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinavimo institucijos viešinimo ir informavimo priemones;

6. tvarko su EEE ir Norvegijos finansiniais mechanizmais susijusią informaciją ministerijos interneto svetainėje ir (arba) šioms paramos programoms skirtose interneto svetainėse;

7. organizuoja ministerijos techninės paramos projekto, skirto informuoti apie 2014–2020 m. veiksmų programą, įgyvendinimą;

8. planuoja ir įgyvendina metiniuose ES fondų investicijų komunikacijos planuose numatytas ir vadovaujančiosios institucijos atsakomybei priskirtas komunikacijos kampanijas;

9. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijose;

10. prižiūri skyriaus veiklai reikalingų paslaugų sutarčių įgyvendinimą;

11. skelbia informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt);

12. atlieka kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo;

13. užtikrina audito seką, saugo skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

14. vykdo kolegų pavadavimo darbus bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.