Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vidaus audito srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei įstaigų ir organizacijų ūkinę finansinę veiklą;

4. būti susipažinęs su LR teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, taip pat su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais, strateginio planavimo metodika bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, gautų iš ES bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe;

5. gebėti analitiškai mąstyti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei rekomendacijas;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

7. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tikrinti ir vertinti ministerijos, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų veiklą, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, taip pat teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl audituotos jų veiklos, vidaus kontrolės būklės, galimos arba nustatytos veiklos rizikos;

2. tikrinti ir vertinti Finansų ministerijai priskirtų administruoti ES bei užsienio institucijų ar fondų lėšų valdymą, administravimą ir panaudojimą;

3. rengti Vidaus audito skyriaus darbui užtikrinti reikalingus metodinius nurodymus, procedūrų aprašymus bei tipinius klausimynus;

4. tikrinti ir vertinti, ar pakankama ir veiksminga ministerijos, jos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma atsakingai, laikantis įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą patikima ir išsami, ar tinkama turto apskaita ir apsauga, ar lėšos tinkamai panaudojamos investicijoms, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

5. tikrinti ir vertinti informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą bei informacinių sistemų projektus;

6. tikrinti ir vertinti, ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų valstybės tarnautojai (darbuotojai) savo veiklą organizuoja ir vykdo pagal LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimus;

7. tikrinti ir vertinti, ar Finansų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų valstybės tarnautojai (darbuotojai) vykdo padalinio (įstaigos) nuostatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, ar optimali tikrinamo objekto organizacinė struktūra;

8. užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;

9. rengti teisingas ir pagrįstas vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei pažangos stebėjimo ataskaitas ir jas teikti nustatyta tvarka suinteresuotiesiems, patarti, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti vykdomos veiklos vidaus kontrolę;

10. rengti vidaus audito programas ir kitus darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito galutinį rezultatą, teikti Vidaus audito skyriaus vedėjui siūlymus dėl vidaus audito atlikimo tobulinimo, efektyvumo didinimo;

11. atstovauti Vidaus audito skyriaus vedėjo pavedimu šiam skyriui kitose institucijose vidaus audito klausimais, susijusiais su Finansų ministerijos bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų vidaus auditais ir apie rezultatus informuoti Vidaus audito skyriaus vedėją;

12. atlikti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

13. Vidaus audito skyriaus vedėjui laikinai nesant darbe organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą tinkamai ir laiku;

14. atlikti kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.