Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų, ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo, Europos Bendrijų iniciatyvų, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES finansinės ir (arba) tarptautinės finansinės paramos Lietuvai administravimo srityje;

4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo bei Departamento darbą.

 

Departamento direktoriaus pareigybei priskirtos šios funkcijos:

1. organizuoti ir kontroliuoti 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą;

2. organizuoti ir kontroliuoti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą;

3. organizuoti ir kontroliuoti 2007–2013 metų Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijų atlikimą;

4. organizuoti ir kontroliuoti 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos ir 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijų atlikimą;

5. organizuoti ir kontroliuoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą;

6. organizuoti teisės aktų projektų, susijusių su departamento veiklos tikslų vykdymu ir funkcijų atlikimu, rengimą;

7. organizuoti ir kontroliuoti departamento veiklą taip, kad Europos Komisija ir (ar) kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijos laiku gautų informaciją ir ataskaitas apie ES finansinės ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą, kaip numatyta ES arba 20092014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus reglamentuojančiuose teisės aktuose ar kituose dokumentuose;

8. tvirtinti atitinkamos programos Nacionalinio fondo departamento procedūrų vadovą;

9. nustatyti detalias atsakomybės sritis Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo plane:

10. organizuoti ir kontroliuoti pagal departamento kompetenciją reikiamus veiksmus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl 7.1–7.5. punktuose nurodytų programų, PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2004–2006 metų Ignalinos programos bei esant poreikiui rengti raštus Komisijai ir (ar) atsakingoms kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijoms dėl minėtų programų ir finansinių mechanizmų;

11. vizuoti (pasirašyti) dokumentus ministerijos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;

12. duoti departamento valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

13. paskirstyti darbus departamento skyriams;

14. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose pagal departamento kompetenciją;

15. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

16. informuoti priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento organizacinius ir informacinius procesus derinantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

17. prireikus teikti finansų ministrui, finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimų;

18. atlikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento skyrių vedėjų ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo vertinimu;

19. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.