Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių bei sanglaudos fondų ir Europos Bendrijų iniciatyvų administravimą;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei protokolo taisykles;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Departamento vyresniojo specialisto pareigybei priskirtos šios funkcijos:

1. sisteminti gaunamos informacijos srautą ir svarbiausius duomenis pateikti departamento direktoriui ar jo pavaduotojui;

2. rengti susitikimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių ir pasitarimų, kuriuose dalyvauja departamento direktorius ar jo pavaduotojas, medžiagą;

3. rengti informacinę medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais;

4. rengti raštiškus atsakymus vidaus ir užsienio interesantams dėl susitikimų su departamento direktoriumi, jo pavaduotoju ar skyrių vedėjais;

5. departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo pavedimu teikti apibendrintą informaciją vidaus ir užsienio institucijoms ir organizacijoms;

6. pagal savo kompetenciją teikti kitiems Finansų ministerijos struktūriniams padaliniams informaciją, susijusią su ES finansine parama;

7. palaikyti ryšius su departamentų direktoriais, skyrių vedėjais bei kitais valstybės tarnautojais dėl dokumentų, medžiagos bei informacijos, susijusios su jų darbu, pateikimo;

8. kontroliuoti, kad būtų laiku vykdomi pavedimai ir apie tai informuoti departamento direktorių, jo pavaduotoją ar skyrių vedėjus;

9. planuoti ir organizuoti departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ar skyrių vedėjų dienotvarkę;

10. dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registracijos kompiuterių programomis;

11. registruoti gaunamus bei siunčiamus (vidaus) dokumentus;

12. paskirstyti dokumentus departamento valstybės tarnautojams ir užtikrinti, kad registruoti dokumentai laiku pasiektų vykdytojus;

13. konsultuoti ir suteikti reikiamą informaciją interesantams telefonu;

14. rūpintis departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ar skyrių vedėjų tarnybinių komandiruočių organizavimu, dokumentų tvarkymu ir savalaikiu reikiamos informacijos pateikimu;

15. informuoti ministro patarėją ryšiams su visuomene apie departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ar skyrių vedėjų oficialius susitikimus bei svarbius renginius;

16. vadovaujantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos patvirtintomis raštvedybos taisyklėmis bei ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintais archyvo nuostatais tvarkyti departamento dokumentaciją;

17. konsultuoti departamento valstybės tarnautojus raštvedybos, dokumentų archyvavimo ir kitais organizaciniais klausimais;

18. pildyti departamento valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

19. rengti departamento darbuotojų susirinkimų protokolus;

20. pildyti IT saugumo patikros lapus;

21. būti atsakingai už Finansų ministerijos 1-aukšte esančių salių administravimą;

22. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus bei jo pavaduotojo pavedimus.