Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES, EEE finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;

3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį ES finansinės paramos arba kitos tarptautinės paramos programų lėšų administravimo srityje;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

5. išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis Nacionalinio fondo departamento darbo procedūrų vadovais, atlikti:

1.1. 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

1.2. 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas;

1.3. 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijas;

2. koordinuoti 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų administravimo, kiek tai susiję su  2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos ir pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijų atlikimu, klausimus tarp minėtą paramą administruojančių institucijų;

3. rengti dokumentus ir raštus, susijusius su 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos ir pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos veikla;

4. ruošti bei derinti Finansų ministerijos dokumentus, susijusius su 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansiniais mechanizmais bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programomis;

5. pagal skyriaus kompetenciją rinkti ir teikti suinteresuotoms institucijoms informaciją, susijusią su 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansiniais mechanizmais bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programomis;

6. pagal kompetenciją teikti skyriaus vedėjui, departamento vadovybei pasiūlymus dėl 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų bei 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos lėšų panaudojimo, finansų valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo, taip pat pastabas dėl teisės aktų, kurie gali turėti įtakos minėtų lėšų panaudojimui, projektų;

7. bendradarbiauti su ES ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijomis siekiant gerinti 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų bei 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo kokybę;

8. atlikti surinktos informacijos analizę, kaupti susirašinėjimo medžiagą;

9. rengti informacinę medžiagą susitikimams su ES ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijų atstovais ir dalyvauti šiuose susitikimuose;

10. vadovybei pavedus, pagal kompetenciją dalyvauti 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų bei 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetų, pakomitečių posėdžiuose bei kituose susitikimuose;

11. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti įvairiose komisijose ir darbo grupėse;

12. vykdyti pažeidimų, susijusių su 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų panaudojimu, kontrolę, bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis institucijomis, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Europos Komisija bei kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, atsakingomis institucijomis pažeidimų klausimais;

13. registruoti informaciją, susijusią su 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios ir pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijų funkcijų atlikimu, ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2009–2014 m.  EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemyje (toliau – SFMIS), kai įdiegtos SFMIS funkcinės galimybės;

14. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėti skyriui perduotus ministerijoje gautus raštus, paklausimus ir pasiūlymus dėl PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2004–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, rengti atsakymus į juos, teikti išaiškinimus ir atlikti kitus reikiamus veiksmus bei esant poreikiui rengti raštus Europos Komisijai ir (ar) atsakingoms kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijoms dėl minėtų programų ir finansinių mechanizmų;

15. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka saugoti visus dokumentus, susijusius su baigtų programų: PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ir šiuo metu administruojamų programų: 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, lėšų panaudojimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.