Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES, EEE finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;

3. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ES finansinės paramos arba kitos tarptautinės paramos programų lėšų administravimo srityje;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

7. išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir Nacionalinio fondo departamento darbo procedūrų vadovų nuostatas koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti tinkamą šių funkcijų, kiek tai susiję su finansine priežiūra ir kontrole, atlikimą:

1.1. 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

1.2. 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas;

1.3. 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijas;

2. užtikrinti, kad prireikus institucijoms, administruojančioms 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas, būtų duoti teisės aktų nustatyti nurodymai, susiję su minėtų lėšų administravimu pagal skyriaus kompetenciją;  

3. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir koordinuoti dokumentų, susijusių su baigtų programų: PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ir šiuo metu administruojamų programų: 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų panaudojimu, saugojimą, užtikrinant, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

4. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti ir užtikrinti ES, kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir informacijos, susijusios su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis bei 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programomis, analizę ir sisteminimą;

5. koordinuoti bei dalyvauti pagal kompetenciją rengiant medžiagą susitikimams su ES institucijų ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą atstovais;

6. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėti skyriui perduotus ministerijoje gautus raštus, paklausimus ir pasiūlymus dėl PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2004–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, koordinuoti atsakymų į juos, išaiškinimų rengimą ir kitų reikiamų veiksmų atlikimą bei esant poreikiui rengti raštus Europos Komisijai ir (ar) atsakingoms kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijoms dėl minėtų programų ir finansinių mechanizmų;

7. koordinuoti teisės aktų nustatyta tvarka rengimą ir derinti teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veiklos tikslų vykdymu ir funkcijų atlikimu;

8. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio arba Nacionalinio fondo departamento direktoriaus (toliau – vadovybės) pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

9. vadovybės pavedimu, pagal kompetenciją, teikti ministro atstovui spaudai informaciją;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.