Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų, 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA lėšų administravimą;

3. išmanyti tvirtinančiosios, mokėjimo institucijų ir nacionalinio fondo funkcijas ir atsakomybę;

4. būti susipažinęs su PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų, 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

5. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

 

Skyriaus vedėjo funkcijos:

1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti darbo drausmę, skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

2. derinti su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;

3. paskirstyti darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoti jiems privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

4 informuoti priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, skyriaus nuostatus, supažindinti su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

5. atlikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme  numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;

6. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo (toliau - Sanglaudos fondas), Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA (toliau – INTERREG IIIA) mokėjimo institucijos funkcijų, nustatytų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, 6 punkte, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų 2001 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 649, 7 punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 356 „Dėl Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG III programų administravimo Lietuvoje“ 1 punkte, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovais, susijusių su apskaita ir (arba) atskaitomybe bei jos tikrinimu, ir informacijos pagal skyriaus kompetenciją Europos Komisijai (toliau – Komisija) teikimu, taip pat kitų skyriui pagal kompetenciją priskirtų teisės aktuose nustatytų mokėjimo institucijos funkcijų tinkamą atlikimą;

7. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ES struktūriniai fondai) tvirtinančiosios institucijos funkcijų, nustatytų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio     17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punkte, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-359, 26 punkte ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punkte, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis ES struktūrinių fondų tvirtinančiosios institucijos darbo procedūrų vadovais, susijusių su grąžintinų (grąžintų) lėšų apskaita ir (arba) atskaitomybe bei jos tikrinimu, institucijų pateiktų išlaidų deklaracijų ir (arba) metinių sąskaitų ir kitų dokumentų (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis), kuriais remiantis rengiamos išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (kai taikoma) ES struktūrinių fondų lėšoms gauti, tikrinimu, sąskaitų Komisijai (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis) rengimu ir tvirtinimu ir informacijos pagal skyriaus kompetenciją Komisijai teikimu, taip pat  kitų skyriui pagal  kompetenciją priskirtų tvirtinančiosios institucijos funkcijų tinkamą atlikimą;

8. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti, kad Komisija, PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemones (toliau – ES finansinė parama, gaunama per Nacionalinį fondą), Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondus administruojančios ir kitos įgaliotos institucijos arba asmenys laiku gautų ataskaitas ir (arba) informaciją apie ES finansinę paramą, gaunamą per Nacionalinį fondą, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų lėšas, gaunamas per mokėjimo ir/arba tvirtinančiąją instituciją (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis);

9. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti bei dalyvauti rengiant institucijoms informaciją apie ES finansinės paramos, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir administravimą (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis);

7.10. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti bei dalyvauti rengiant ministerijos raštų dėl ES finansinės paramos, gaunamos per Nacionalinį fondą, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų projektus ir ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka teikti derinti kitam departamento skyriui, ministerijos administracijos padaliniams;

11. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus veiklos tikslų vykdymu ir funkcijų atlikimu,  rengimą ir derinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauti departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

13. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti, kad pagal skyriaus kompetenciją, kiek tai susiję su apskaita ir atskaitomybe, tarp jų - grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra, būtų išnagrinėti ir parengti atsakymai dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl ES finansinės paramos, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų ir,  esant poreikiui, parengti raštai Komisijai dėl šių fondų ir (ar) programų, taip pat užtikrinti kitų skyriui pagal kompetenciją priskirtų funkcijų, susijusių su šiais fondais ir (ar) programomis, tinkamą atlikimą;

14. koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti kitų teisės aktuose numatytų funkcijų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu, atlikimą;

15. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.