Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą ir archyvavimą;

3. būti susipažinęs su tarnybinio etiketo ir protokolo reikalavimais, bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis;

4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze

6. mokėti naudotis (žinoti veikimo principus) telefoninio ryšio ir kitomis orgtechninėmis informacijos perdavimo priemonėmis; 

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir rengti išvadas;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. sisteminti departamento vardu gaunamos informacijos srautus ir pateikti departamento direktoriui ar jo pavaduotojui; koordinuoti ir prižiūrėti informacijos perdavimą departamento viduje;

2. registruoti gaunamą  ir siunčiamą departamento oficialią informaciją, raštus ir kitus dokumentus;

3. koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių ir pasitarimų, kitų susitikimų, kuriuose dalyvauja departamento direktorius ar jo pavaduotojas, medžiagos rengimą;

4. pagal kompetenciją rengti informacinę medžiagą susitikimams su Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių institucijų atstovais;

5. bendrauti ir bendradarbiauti su departamento ir kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais dėl raštų, išvadų ar kitos informacijos susijusios su departamento darbu;

6. departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo pavedimu teikti apibendrintą informaciją departamento kompetencijos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms bei užsienio institucijoms;

7. kontroliuoti, kad departamento valstybės tarnautojai laiku vykdytų pavedimus, prireikus priminti pavedimo vykdytojui, kad baigiasi pavedimo įvykdymo terminas;

8. dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registravimo kompiuterinėmis programomis; naudoti kitas ministerijoje veikiančias kompiuterines informacines sistemas;

9. paskirstyti departamento vardu gautus dokumentus departamento valstybės tarnautojams ir užtikrinti, kad jie laiku pasiektų vykdytoją;

10. organizuoti departamento valstybės tarnautojų aprūpinimą darbo ir kanceliarinėmis priemonėmis;

11. koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, ministerijos kanclerių ir ministrų pasitarimo darbotvarkių nukreipimą vykdytojams;

12. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

13. konsultuoti ir suteikti reikiamą informaciją interesantams telefonu;

14. informuoti ministerijos Viešųjų ryšių skyrių apie departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo tarnybines komandiruotes, oficialius susitikimus bei svarbius renginius;

15. užtikrinti savalaikį ir tvarkingą departamento bylų atidavimą į archyvą;

16. pildyti departamento valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.