Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto turinį, valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės nuostatas, strateginį planavimą;  

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. metodiškai vadovauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti ar dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

3. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus;

4. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų projektus dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pagrindinių finansinių rodiklių projekto rengimo tvarkos;

5. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų projektus dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą;

6. rengti ar dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

7. organizuoti ir koordinuoti valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planų ir jų patikslinimų projektų sudarymą;

8. rengti ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir užtikrinti, kad Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS) būtų atlikti atitinkami asignavimų planų pakeitimai;

9. organizuoti ir kontroliuoti dokumentų ir formų, reikalingų valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti, rengimą;

10. rengti ar dalyvauti rengiant valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

11. organizuoti ir kontroliuoti informacijos, pranešimų ir kitos reikiamos medžiagos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo klausimais parengimą;

12. teikti išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų institucijų ar organizacijų parengtų teisės aktų projektų;

13. koordinuoti biudžeto programų vertinimą;

14. koordinuoti ir kontroliuoti metinio biudžeto programų vertinimo plano sudarymą ir teikimą Vyriausybei šį planą tvirtinti;

15. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

16. organizuoti ir kontroliuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.