Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą, tvirtinimą ir tikslinimą, patvirtinto valstybės biudžeto vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;  

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus;

3. rengti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

4. rengti teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5. rengti informaciją, pranešimus ir kitą reikiamą medžiagą valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo klausimais;

6. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.