Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą, tvirtinimą ir tikslinimą, patvirtinto valstybės biudžeto vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;  

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus;

3. rengti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

4. rengti valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

5. rengti dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;  

6. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais nagrinėti ir teikti išvadas dėl papildomai prašomų lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo, rengti ir teikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo;

7. rengti metines asignavimų valdytojų veiklos vertinimo kriterijų, teikiamų Seimui kartu su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, ir metines asignavimų valdytojų vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitas, teikiamas kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita;

8. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

10. skelbti Finansų ministerijos interneto ir intraneto puslapyje informaciją, susijusią su Biudžeto departamento veikla;

11. skelbti Biudžeto departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje;

12. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarkyti skyriaus raštvedybą ir dokumentus;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.