Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (toliau – departamentas) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga atlikti departamento nuostatuose nustatytoms funkcijoms, susijusioms su informacijos saugos politikos formavimu, vykdymo kontrole ir kibernetinės saugos koordinavimu.  

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos –informacinių sistemų ir kibernetinės saugos koordinavimo ir priežiūros, informacinių technologijų saugumo politikos įgyvendinimo kontrolės – srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės arba technologijos mokslų srities elektronikos ir elektros inžinerijos arba informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų taikymą, informacinių sistemų kūrimą, saugos valdymą ir informacijos saugą;

6.3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų saugos srityje;

6.5. žinoti informacinių technologijų saugos valdymo principus;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo reikalavimais;

6.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. dalyvauti ir teikti pasiūlymus formuojant Finansų ministerijos informacinių technologijų saugos politiką;

7.2. vykdyti informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas, kaip tai nustatyta teisės aktuose;

7.3. rengti informacinių sistemų ir kibernetinę saugą reglamentuojančius ir įgyvendinančius teisės aktus;

7.4. atlikti informacinių sistemų ir kibernetinę saugą reglamentuojančių ir įgyvendinančių teisės aktų laikymosi kontrolę;

7.5. formuoti kuriamų ir palaikomų ministerijos informacinių sistemų saugos reikalavimus ir vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;

7.6. organizuoti informacinių sistemų ir kibernetinės saugos rizikos vertinimą ir vykdyti trūkumų šalinimo planų rengimo ir vykdymo kontrolę;

7.7. rengti informacinių sistemų ir kibernetinės saugos gerinimo programą ir koordinuoti bei kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.8. koordinuoti elektroninės informacijos ir kibernetinių saugos incidentų, įvykusių informacinėje sistemoje, tyrimą ir bendradarbiauti su kompetentingoms institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais;

7.9.nagrinėti teisės aktus, standartus ir metodikas, reglamentuojančias informacinių sistemų ir kibernetinę saugą, saugos valdymo procesus bei informacinių technologijų valdymą, teikti pasiūlymus dėl saugos gerinimo ir IT valdymo brandos stiprinimo departamento vadovybei;

7.10. nuolat nagrinėti informacinių technologijų galimybes ir teikti siūlymus dėl jų panaudojimo Finansų ministerijos informacijos saugai užtikrinti;

7.11. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)