Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų kūrimą, informacinių sistemų klasifikavimą pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją, duomenų tvarkytojų veiklą ir duomenų saugos valdymą;

3. turėti darbo patirtį informacinių sistemų infrastruktūros administravimo ir palaikymo srityse;

4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį administruojant ar palaikant kompiuterinius tinklus ir/arba ugniasienes ir internetinių ryšių techninę ir programinę įrangą ir/arba administruojant tarnybinių stočių MS Windows šeimos operacines sistemas;

5. būti susipažinęs su internetinių puslapių kūrimo ir elektroninių dokumentų tvarkymo principais;

 6. būti susipažinęs su MS SQL ir/arba ORACLE duomenų bazių valdymo sistemų infrastruktūros administravimu;

7. mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. spręsti informacinių ryšių technologijų, informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose klausimus;

2. pagal kompetenciją dalyvauti informacinių technologijų infrastruktūros ir informacinių sistemų kūrimo projektų veikloje;

3. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kūrimą, atlikti jų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

4. pagal kompetenciją užtikrinti informacinių technologijų ir duomenų saugumą Finansų ministerijoje įgyvendinant informacinių technologijų projektus;

5. atlikti informacinių technologijų, informacinių sistemų, kompiuterinės bei ryšio įrangos, programinės įrangos patikrinimus;

6. tvarkyti kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą, pildyti nustatytos formos žiniaraščius, korteles ir kitus apskaitos dokumentus;

7. pagal kompetenciją dalyvauti komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje;

8. rengti ministerijos informacinių technologijų infrastruktūros naudojimo vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

9. konsultuoti ministerijos informacinių technologijų, informacinių sistemų ir kompiuterinės įrangos naudotojus;

10. dalyvauti rengiant ministerijos informacinių technologijų strategiją, informacinių technologijų ir duomenų saugos nuostatus, tvarkas ir procedūras pagal skyriui nustatytą kompetenciją;

11. administruoti naudotojų kompiuterių operacines sistemas;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. Atlikti šias administratoriaus funkcijas:

13.1. dalyvauti projektuojant kompiuterių tinklus (lokalius, globalius);

13.2. Planuoti naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei naujos kompiuterinės įrangos poreikius, įsigijimą, įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą.

13.3. Užtikrinti IS veikimui reikalingos techninės ir programinės įrangos, infrastruktūros bei IT paslaugų administravimą ir funkcionavimą, jų naudotojų registravimą ir registravimosi vardų skyrimą, prieigos prie IS infrastruktūros išteklių teisių nustatymą;

13.4. Administruoti priskirtus IS komponentus (kompiuterių, tarnybinių stočių, operacinių sistemų, ugniasienių, įsilaužimų aptikimo sistemų, duomenų perdavimo tinklų), rengti IS komponentų sąrankos aprašymo dokumentaciją ir ją atnaujinti, nustatyti pažeidžiamas vietas ir parinkti saugos priemones, pagal savo kompetenciją užtikrinti jų atitiktį saugos nuostatų ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų reikalavimams;

 13.5. pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl IS kūrimo, palaikymo, priežiūros ir elektroninės informacijos saugos tobulinimo;

13.6. registruoti elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoti apie juos saugos įgaliotinį, teikti pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo;

13.7. neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek ministerijoje, tiek už jos ribų;

13.8. jei IS tvarkomi asmens duomenys, saugoti asmens duomenų paslaptį;

13.9. vadovautis saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.