Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą;

3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, administravimo ir palaikymo srityse;

4. gebėti teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su informacinių technologijų panaudojimu, projektų;

5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, taip pat gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. Spręsti pagal kompetenciją informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo klausimus.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant informacinių technologijų infrastruktūros ir informacinių sistemų projektus.

3. Nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius informatikos veiklą bei informacijos skelbimą ir viešinimą, atlikti jų analizę ir teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo.

4. Prireikus dalyvauti komitetų ir komisijų, susijusių su informacinėmis sistemomis, darbe.

5. Konsultuoti informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos vartotojus.

6. Palaikyti ir administruoti administracinę informacinę sistemą (AIS), bei dalyvauti jos vystymo projektuose.

7. Užtikrinti internetinio tinklalapio funkcionavimą Finansų ministerijoje bei atlikti Finansų ministerijos interneto bei intraneto tinklalapio administravimą.

8. Atlikti šias administratoriaus funkcijas:

8.1. Planuoti naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei naujos kompiuterinės įrangos poreikius, įsigijimą, įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą.

8.2. Užtikrinti IS veikimui reikalingos techninės ir programinės įrangos, infrastruktūros bei IT paslaugų administravimą ir funkcionavimą, jų naudotojų registravimą ir registravimosi vardų skyrimą, prieigos prie IS infrastruktūros išteklių teisių nustatymą;

8.3. Administruoti priskirtus IS komponentus (kompiuterius, tarnybines stotis, elektroninį paštą), rengti IS komponentų sąrankos aprašymo dokumentaciją ir ją atnaujinti, nustatyti pažeidžiamas vietas ir parinkti saugos priemones, pagal savo kompetenciją užtikrinti jų atitiktį saugos nuostatų ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų reikalavimams;

8.4. pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl IS kūrimo, palaikymo, priežiūros ir elektroninės informacijos saugos tobulinimo;

8.5. registruoti elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoti apie juos saugos įgaliotinį, teikti pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo;

8.6. neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek ministerijoje, tiek už jos ribų;

8.7. jei IS tvarkomi asmens duomenys, saugoti asmens duomenų paslaptį;

 8.8. vadovautis saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

9. Atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose .