Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų kūrimą, informacinių sistemų klasifikavimą pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją, duomenų tvarkytojų veiklą ir duomenų saugos valdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

4. turėti darbo patirties vykdant informacinių technologijų srities viešuosius pirkimus;

5. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir palaikymo srityje;

6. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį administruojant ir palaikant kompiuterinius tinklus ir/arba administruojant tarnybinių stočių MS Windows šeimos operacines sistemas;

7. būti susipažinęs su internetinių puslapių kūrimo ir elektroninių dokumentų tvarkymo principais;

8. mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas; 6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos yra:

1. nuolat nagrinėti informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

2. dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

3. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, informacinių technologijų taikymą, informacijos saugą, atlikti jų analizę ir teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo;

4. dalyvauti organizuojant ir vykdant informacinių technologijų srities viešuosius pirkimus, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir jų vykdymo priežiūros darbuose;

5. dalyvauti darbo grupių ir komisijų, susijusių su informacinėmis technologijomis, veikloje;

6. dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, raštus, ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

7. administruoti ministerijos kompiuterinės įrangos apskaitos informacinę sistemą, organizuoti ir koordinuoti jos palaikymo ir plėtros darbus;

8. tvarkyti kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą, pildyti nustatytos formos žiniaraščius, korteles ir kitus apskaitos dokumentus;

 9. projektuoti ir administruoti lokalius kompiuterinius tinklus, administruoti tarnybinių stočių operacines sistemas ir taikomąsias programas, administruoti naudotojų kompiuterių operacines sistemas;

10. administruoti antivirusines programas, prižiūrėti antivirusines programas naudotojų kompiuteriuose;

11. prižiūrėti ir administruoti išorinius periferinius įrenginius ir jų programinę įrangą, vykdyti periferinių įrenginių sunaudojamų medžiagų apskaitą;

12. konsultuoti informacinių technologijų, informacinių sistemų bei kompiuterinės ir periferinės įrangos naudotojus;

13. užtikrinti tinkamą tarnybinių stočių, aktyvios tinklo ir duomenų perdavimo įrangos, personalinių kompiuterių, periferinių įrenginių suderinamumą, saugumą ir funkcionavimą Finansų ministerijoje;

14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.