Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija –14.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose nustatytoms funkcijoms, susijusioms su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS) ir Stebėsenos informacinės sistemos (toliau – SIS) priežiūra ir plėtojimu, vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – informacinių technologijų – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, informacinių sistemų kūrimą;

6.3. būti susipažinęs su WEB aplikacijų kūrimo technologijomis (PHP, Java, HTML);

6.4. būti susipažinęs su WEB duomenų perdavimo technologijomis (XML, WEB services);

6.5. būti susipažinęs su SQL technologijomis valdomomis duomenų bazėmis, gebėti analizuoti duomenis, rengti netipines ataskaitas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. administruoti ir testuoti VSAKIS, fiksuoti VSAKIS neatitikimus ir juos apibendrinti;

7.2. konsultuoti VSAKIS naudotojus, registruoti ir analizuoti VSAKIS poreikius ir pageidavimus, rengti išvadas ir pasiūlymus dėl pateiktų VSAKIS poreikių ir pageidavimų;

7.3. analizuoti ir vertinti VSAKIS dokumentaciją;

7.4. rengti ir viešinti VSAKIS naudojimo metodinius dokumentus;

7.5. administruoti ir testuoti SIS, fiksuoti neatitikimus ir juos apibendrinti;

7.6. konsultuoti SIS naudotojus, rengti ir viešinti SIS naudojimo metodinius dokumentus, registruoti SIS plėtros poreikius ir pageidavimus, juos analizuoti ir rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

7.7. esant poreikiui koordinuoti SIS palaikymo ir plėtros projektų veiklas, analizuoti ir vertinti jų dokumentaciją ir rezultatus;

7.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

____________________

(Parašas)

____________________

(Vardas, pavardė)

____________________

(Data)