Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą;

3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, įdiegimo, administravimo ir palaikymo srityse;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5. sugebėti administruoti Oracle 9DB ir kitas reliacines duomenų bazių valdymo sistemas (toliau vadinama – RDBVS);

6. išmanyti SQL, mokėti generuoti suvestines;

7. turėti informacinių sistemų diegimo patirties, informacinių sistemų pakeitimų valdymo patirties;

8. išmanyti Windows 2000-2003 serverių operacinę sistemą;

9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti valdyti kompiuterinę įrangą;

11. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A l lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

2. dalyvauti sprendžiant informacinių technologijų, informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos įdiegimo, valdymo, naudojimo, plėtojimo ir sąveikos klausimus Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose;

3. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius informatikos veiklą bei informacijos skelbimą ir viešinimą, atlikti jų analizę ir teikti išvadas ar pasiūlymus dėl įgyvendinimo galimybės;

4. administruoti informacinių sistemų Oracle RDBVS;

5. nustatytos kompetencijos ribose administruoti informacines sistemas;

6. atlikti SFMIS funkcionalumų korektiško veikimo priežiūrą, testuoti ir analizuoti pastebėtus neatitikimus ir juos fiksuoti, apibendrinti, inicijuoti pataisymų/pakeitimų poreikį;

7. pavaduoti už ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) Oracle RDBVS administravimą atsakingą darbuotoją;

8. rinkti tobulinimo/plėtros poreikius, juos analizuoti, teikti išvadas ir siūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybės;

9. diegti informacinių sistemų pakeitimus arba organizuoti jų atlikimą;

10. konsultuoti vartotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais;

11. kurti netipines ataskaitas, analizuoti informacinių sistemų duomenis;

12. dalyvauti komitetų, komisijų ar darbo grupių, susijusių su informacinėmis sistemomis, veikloje;

13. dalyvauti kompiuterinės įrangos įsigijimo konkursų, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir jų vykdymo priežiūros darbuose;

14. dalyvauti planuojant naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą;

15. prisidėti prie teisės aktų, raštų projektų rengimo;

16. nagrinėti naujas informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.