Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę;

4. turėti ne mažesnę nei dviejų metų darbo patirtį informacinių sistemų duomenų analizės, priežiūros, administravimo ir palaikymo srityse;

5. sugebėti analizuoti duomenis iš reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų (toliau vadinama - RDBVS);

6. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A l lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atlikti SFMIS funkcionalumų korektiško veikimo priežiūrą, testuoti ir analizuoti pastebėtus neatitikimus ir juos fiksuoti, apibendrinti, inicijuoti pataisymų/pakeitimų poreikį;

2. administruoti SFMIS nustatytos atsakomybės ribose;

3. vykdyti duomenų saugumą reglamentuojančių dokumentų procedūras;

4. konsultuoti SFMIS naudotojus, rengti ir viešinti SFMIS naudojimo metodinius dokumentus, organizuoti ar dalyvauti naudotojų mokymuose;

5. rinkti SFMIS plėtros/tobulinimo poreikius pagal 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramos administravimo reikalavimus, juos analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus dėl jų suderinamumo ir įgyvendinimo galimybės SFMIS;

6. testuoti naujus SFMIS funkcionalumus ir įvertinti jų tinkamumą naudojimui;

7. dalyvauti rengiant SFMIS duomenų saugai užtikrinti reikalingus procedūrinius dokumentus;

8. rengti nustatytos kompetencijos ribose SFMIS nestandartines ataskaitas ir jas pateikti naudojimui;

9. nagrinėti informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.