Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų kūrimą bei informacijos saugą;

3. turėti ne mažiau kaip dvejus metus darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, diegimo, administravimo ir palaikymo srityse;

4. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal kompetenciją spręsti informacinių ir ryšio technologijų bei informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose klausimus;

2. dalyvauti VBAM sistemos „Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo“ posistemio kūrime, diegime bei palaikyme, kuruoti jo informacijos analizės modulį, analizuoti vartotojų poreikius;

3. dalyvauti „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos“ (VSAKIS) kūrime, diegime bei palaikyme, kuruoti jo informacijos analizės modulį, analizuoti vartotojų poreikius;

4. analizuoti vartotojų poreikius, projektuoti, kurti, testuoti, diegti ir palaikyti programines priemones:

4.1. apyskaitinių duomenų surinkimui iš Valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų;

4.2. valstybės biudžeto vykdymo apskaitai;

4.3. savivaldybių biudžetų vykdymo apskaitai;

4.4. valstybės lėšų panaudojimo apskaitai;

4.5. kitų su ministerijos veikla susijusių piniginių srautų apskaitai;

4.6. kitiems su ministerijos veikla susijusiems poreikiams.

5. ruošti kuruojamų informacinių sistemų, sukurtų programinių priemonių aprašymus, vartotojų vadovus bei kitą būtina dokumentaciją;

6. konsultuoti kuruojamų informacinių sistemų, sukurtų programinių priemonių naudotojus;

7. dalyvauti vykdant kitus informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus, padedančius įgyvendinti Finansų ministerijos strateginius tikslus, teikti siūlymus ir pastabas;

8. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kūrimą, atlikti jų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

9. pagal kompetenciją užtikrinti informacinių technologijų ir kaupiamos elektroninės informacijos saugumą ir integralumą Finansų ministerijoje, teikti siūlymus saugumo didinimui;

10. nuolat nagrinėti informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

11. dalyvauti pagal kompetenciją įvairių komitetų ir komisijų darbe, susijusių su informacinėmis sistemomis;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.