Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą bei viešųjų pirkimų vykdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę;

4. turėti darbo patirties, vykdant informacinių technologijų srities viešuosius pirkimus;

5. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį administruojant ir palaikant informacines sistemas;

6. turėti darbo patirties kuriant ir diegiant informacines sistemas;

7. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti valdyti kompiuterinę įrangą;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nuolat nagrinėti informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

2. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, informacinių technologijų taikymą, informacijos saugą, atlikti jų analizę ir teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo;

3. dalyvauti organizuojant ir vykdant informacinių technologijų srities viešuosius pirkimus;

4. dalyvauti informacinių technologijų srities pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir jų vykdymo priežiūros darbuose;

5. atlikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS), pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos administravimo reikalavimus, administravimą, funkcionalumo palaikymą ir kitus su SFMIS eksploatavimu susijusius veiksmus;

6. dalyvauti sprendžiant informacinių technologijų, informacinių sistemų įdiegimo, valdymo, apskaitos, naudojimo, plėtojimo ir sąveikos klausimus Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose;

7. dalyvauti komitetų ir komisijų, susijusių su informacinėmis technologijomis, darbe;

8. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus;

9. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

10. konsultuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudotojus;

11. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.