Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių technologijų panaudojimą bei valstybės finansinių išteklių valdymą.

2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir darbo patirtį informacinių technologijų analizės ir informacinių sistemų projektavimo, diegimo, administravimo, saugumo, jų sąveikos bei panaudojimo valstybės finansinių išteklių valdymui srityse.

3. Turėti informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo patirtį.

4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti valdyti kompiuterinę įrangą.

6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą

7. Turėti užsienio kalbos pagrindus (anglų).

8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai.

2. Organizuoti ir kontroliuoti VBAMS sistemai reikalingos programinės įrangos licencijų apskaitą.

3. Padėti įgyvendinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nuostatas bei plėtoti ministerijos informacines sistemas.

4. Dalyvauti planuojant naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų įdiegimą ir palaikymą ministerijoje.

5. Dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus.

6. Dalyvauti kuriant ministerijos informacinių technologijų strategiją, formuojant informacinių technologijų naudojimo politiką.

7. Dalyvauti pagal kompetenciją įvairių komitetų ir komisijų darbe.

8. Nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančių informacinės visuomenės kūrimą, atlikti jų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

9. Rengti ministerijos informacinių technologijų naudojimo vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

10. Prisidėti prie teisės aktų, raštų projektų rengimo.

11. Konsultuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos vartotojus.